سالیان درازی نیست که این حرفه را برگزیده ایم ...نه از پدر پدر بزرگمان این صنعت را به ارث برده ایم و نه تاریخ شهرمان ما را مجبور به تولید چنین نوشیدنی هایی کرده .فقط و فقط یک جرقه بود (یک ایده ) با چاشنی عشق جهانی شدن این ایده. تولید محصولاتی که بتوانیم حرفی برای سلامتی انسانها داشته باشیم ..چه این مرزو بوم باشد چه مرز و بوم دیگری (انسان ،انسان است چه فرقی میکند!!!). شاید شعاری هم داشته باشیم که کمی تبسم به لب بنشاند ولی به قول بزرگی "آرزویی که انسان را نخنداند آرزو نیست !" و این شعار چیزی نیست جز ""خداحافظ کوکاکولا "!! خداحافظ نوشیدنی های مصنوعی !ولی خوشمزه !!! و شعار بهتر اینکه "سلام بر سلامتی "... و این راه بسیار دشوار است وطاقت فرسا و در عین حال با لذتی غیر قابل وصف ... "به عمل کار برآید به سخنرانی نیست " و اگر از وضیت تولید و کارخانه مان بپرسید ...؟ملالی نیست ..جز دوری شما ...! سوله ای محقر به ابعاد ۲۰۰ متر مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروی کشور و دستگاههایی نه ساخت المان و فرانسه وایتالیا که در حد تولید شده در یکی از شهرک های صنعتی بومی خودمان با هنر و فن همین دوستانمان فراهم کرده ایم .ولی به اینجا بسنده نخواهیم کرد ...قول میدهیم قول شرف ..که مانند یک رزمنده ،همچون یک ژنرال نظامی تا اخرین نفسمان از ناموسمان که همان ایده جهانی شدنمان هست دفاع کنیم واین حرفه را به نوادگانمان هدیه کنیم .